.

Naichi Ryoko no Shiori. - Osaka : Osaka Shosen Kabushikigaisha, 1932.

XC2002.04.3.1